OPEN WATER DIVER

 

Open Water Diver, Open Water Nitrox Diver, Open Water Rebreather Diver

A. Cel kursu

 1. Program jest przewidziany jako podstawowy kurs dla tych, którzy zamierzają zostać płetwonurkami i chcą nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu SCUBA;

 2. Program kładzie szczególny nacisk na wpojenie podstawowej wiedzy oraz na nauczenie podstawowych umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia bezpiecznego nurkowania i odkrywania wyzwań oraz ciekawostek podwodnego świata;

 3. Po ukończeniu programu Open Water Nitrox Diver nurek jest przygotowany do oddychania pod wodą sprężonym powietrzem lub mieszaninami gazowymi typu EANx o zawartości tlenu od 21% do 40%;

 4. Po ukończeniu programu Open Water Rebreather Diver nurek jest przygotowany do nurkowania z użyciem obiegu otwartego SCUBA lub rebreathera, na którym prowadzony był program, z wykorzystaniem mieszanin typu EANx, niezbędnych do prawidłowej pracy rebreathera oraz sprężonego powietrza lub mieszanin gazowych typu EANx o zawartości tlenu od 21% do 40% przy wykorzystaniu sprzętu SCUBA;

 5. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 21 metrów.

B. Wymagania wstępne

 1. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla stopnia Młodzieżowego wymagane jest ukończenie 12 lat. Dla Programu Open Water Rebreather Diver wymagane jest ukończenie 18 roku życia;

 2. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

C.Teksty

Podręcznik IANTD Open Water Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD); lub dla programu Open Water Nitrox Diver:
 1. Podręcznik IANTD Open Water Nitrox Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD); lub dla programu Open Water Rebreather Diver: 
 2. Podręcznik IANTD Open Water Rebreather Student Manual z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

 1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być zaliczone; 

 2. Co najmniej jedne zajęcia muszą być przeznaczone na omówienie psychologicznych aspektów nurkowania. Omówione muszą zostać cechy odpowiedzialnego nurka, jego sposób myślenia i sposoby unikania ryzyka w nurkowaniu rekreacyjnym;

 3. Cały zakres tematyczny wykładów teoretycznych oraz wszystkie ćwiczenia i sprawności w wodzie muszą być powtarzane tak długo dopóki uczestnik kursu nie wykaże wystarczającego zrozumienia i nie wykona ćwiczeń na satysfakcjonującym Instruktora poziomie. Dla programu OWND musi zostać wykonany również cały program tematyczny programu EANx Diver;

 4. Poprawne konfigurowanie sprzętu SCUBA;

 5. Planowanie nurkowania oraz ponoszenie odpowiedzialności;

 6. Przed rozpoczęciem nurkowań w wodach otwartych wszystkie ćwiczenia kursu Open Water Diver muszą zostać poprawnie wykonane w warunkach wód ograniczonych lub na basenie;

 7. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 80 minut czasu dennego podczas 4 do 6 nurkowań. Jeśli czas ten zostanie osiągnięty wcześniej to i tak do zaliczenia kursu konieczne jest wykonanie 4 nurkowań. Jeśli jest to program IANTD OWN Diver co najmniej dwa z nich muszą być wykonane z użyciem mieszanin typu EANx;

 8. Nurkowie biorący udział w programie Open Water SCR Diver muszą wykonać 6 nurkowań, z których 4 muszą być wykonane z użyciem SCR. Minimalny czas wszystkich nurkowań kursu SCR musi wynosić 240 minut;

 9. Nurkowie biorący udział w programie Open Water CCR Diver muszą wykonać 10 nurkowań, z których 8 musi być wykonane z użyciem CCR. Minimalny czas wszystkich nurkowań kursu CCR musi wynosić 500 minut;

 10. Nurkowie biorący udział w kursach OW Rebreather Diver muszą wykonać nurkowania trwające w sumie co najmniej 120 minut, wykorzystując zwykły sprzęt SCUBA. Czas ten może być liczony podczas zajęć w wodach ograniczonych lub na basenie, ale co najmniej 2 nurkowania muszą byćwykonane w wodach otwartych z wykorzystaniem sprzętu SCUBA;

 11. Zalecane jest przygotowanie do nurkowania z zatrzymanym oddechem oraz wykonanie kilku takich nurkowań;

 12. Egzamin pisemny musi być zaliczony. Nurkowie biorący odział w programie OWND muszą również zaliczyć egzamin pisemny EANx Diver. Egzamin pisemny uznaje się za zaliczony jeśli zdobyto co najmniej 80% punktów.

E. Wymagania sprzętowe

 1. Takie same jak w Wytycznych Ogólnych programów rekreacyjnych IANTD.

F. Ograniczenia szkolenia

 1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 8 uczestników. Liczba ta może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 12, jeśli instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;

 2. Pierwsze i drugie nurkowanie w wodach otwartych musi być wykonane do głębokości pomiędzy 6 a 9 metrów. Co najmniej jedno z nurkowań 3 do 4 musi być wykonane do głębokości pomiędzy 9 a 18 metrów;

 3. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa muszą być wykonane;

 4. Podczas wszystkich nurkowań musi zostać zachowana prędkość wynurzania 9 metrów na minutę lub mniejsza.

G. Zajęcia praktyczne

 1. Przepłynięcie dystansu 200 metrów po powierzchni;

 2. Utrzymywanie się na powierzchni przy minimalnym wysiłku;

 3. Czyszczenie maski;

 4. Czyszczenie i użycie rurki oddechowej;

 5. Wejście do wody;

 6. Zademonstrowanie przynajmniej dwóch technik pływania w płetwach;

 7. Holowanie nurka na dystansie 9 metrów po powierzchni z wykorzystaniem techniki ciągnięcia oraz pchania;

 8. Przepłynięcie po powierzchni dystansu 360 metrów w masce, rurce i płetwach (ABC);

 9. Przepłynięcie pod wodą dystansu 3 metrów, odnalezienie i założenie ABC, po czym wypłynięcie czyszcząc maskę i rurkę;

 10. Przepłynięcie pod wodą w masce, rurce i płetwach dystansu 10 metrów na wstrzymanym oddechu;

 11. Wykonanie poprawnego zanurzenia „scyzorykiem” w sprzęcie ABC;

 12. Zademonstrowanie pod wodą, podczas spoczynku, zalania i czyszczenia maski, wyjęcia i przedmuchania automatu oraz odnalezienia automatu;

 13. 13. Ćwiczenie i demonstrowanie poprawnej kontroli pływalności oraz pozycji ciała pod wodą;

 14. Przepłynięcie pod wodą w sprzęcie SCUBA bez maski dystansu 9 metrów;

 15. Przepłynięcie po powierzchni w sprzęcie SCUBA dystansu 30 metrów. Podczas płynięcia należy co najmniej 3 razy zmienić metodę oddychania z automatu na fajkę i odwrotnie;

 16. Przepłynięcie po powierzchni w sprzęcie SCUBA dystansu 30 metrów na plecach;

 17. Przepłynięcie po powierzchni dystansu 30 metrów używając urządzenia wypornościowego (BC) jako platformy pływającej, pchanej przed sobą;

 18.  Wykonanie Kontrolowanego Wynurzenia Awaryjnego (ESA);

 19. Zasymulowanie Kontrolowanego Wynurzenia Awaryjnego (ESA) nurkując na wstrzymanym oddechu w najgłębszej części basenu;

 20. Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie dystansu co najmniej 9 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Wykonanie w spoczynku co najmniej trzech wdechów, po czym normalne płynięcie przez 10 minut przed powtórzeniem ćwiczenia;

 21. Wykonanie powyższego ćwiczenia z modyfikacją - po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć dzielić się gazem;

 22. Zdjęcie i założenie BC na powierzchni wody. Powtórzenie ćwiczenia pod wodą na głębokości nie większej niż 6 metrów; 

 23. Jeśli uczestnik kursu przystąpił do kursu Open Water Rebreather Diver konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń zawartych w programie podstawowym dla odpowiedniego rebreathera.



Informacje w sprawie szkoleń IANTD
Instruktor Grzegorz Reder
kom. +48 600 040 581,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.